nlfren

Gedragscode & danstips

Versie 25-05-2018

Deze tekst is nu van kracht voor alle activiteiten waar Frisse Folk de hoofdorganisator is. Iedereen kon dit voorstel becommentariëren tot 30 april 2018. Op basis van sommige reacties hebben we nog wat kleine wijzigingen doorgevoerd (oa bij verplaatsingen voor koppeldansen). Aarzel niet om je commentaar, suggesties of andere opmerkingen alsnog met ons te delen via contact@frissefolk.be. Je kan ook een post schrijven in de facebookgroep van Frisse Folk. We willen Gregory Dyke hartelijk danken. De eerste helft van deze tekst is een aangepaste folkversie van het charter dat hij schreef voor zijn Lindy Hop-bals.

Inleiding : waarom?

In tegenstelling tot andere dansgenres, worden de ongeschreven codes zelden expliciet gemaakt in het folkmilieu. Daardoor moet elke danser deze conventies dus zelf ontdekken (o.a. via trial and error) en er ontstaan daardoor ook verschillende versies, gebaseerd op zeer persoonlijke ervaringen en interpretaties (maar al te vaak met weinig of geen input van de ervaringen van anderen).
Daarom stellen wij deze tekst voor, gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring en openhartige uitwisselingen in het folkmilieu. Als een richtlijn je overbodig of onaanvaardbaar lijkt, nodigen we je uit om niet alleen na te denken over de argumenten tegen, maar ook over de argumenten vóór. We staan open voor een respectvolle discussie hierover, die –zo hopen we- de reflectie en visie van iedereen kan verrijken.
Dergelijke aanbevelingen lijken  in te gaan tegen de geest van de folk, waar nogal wat weerstand is tegen alles wat op regels lijkt. Wij hopen echter dat dit charter iedereen helpt om zich gerespecteerd, beschermd en dus ook vrij te voelen, gesteund door een gemeenschappelijk kader.

Doelstellingen

 • De dansomstandigheden optimaliseren en het dansplezier van iedereen.
 • Zowel nieuwe als ervaren dansers informeren over de gebruiken en do’s-and-don’ts. Met dit initiatief willen we ook bijdragen aan de vlotte integratie van nieuwkomers in het folkmilieu.
 • Preventie van verwondingen en letsels
 • Preventie en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten, manipulatie, stalking, …). Frisse Folk engageert zich om klachten hierover serieus te nemen en daar een gepaste gevolg aan te geven. We willen ook dat iedereen duidelijk weet dat je altijd je grenzen mag afbakenen als een gedrag je stoort.
 • Iedereen uitnodigen om zijn gedrag en overtuigingen met een open geest in vraag te stellen.
 • Vermijden dat sommige vermoeiende discussies zich blijven herhalen. Ongevraagd dansadvies is nooit welkom. Het is niet nodig dat iedereen telkens individueel moet uitleggen waarom hij dat niet wil.

 

schermafbeelding_2017-11-23_om_10
Illustraties van tangocodes. De volgende tekeningen lijken ons interessant voor het folkmilieu: 2.3,  3.1,  4.1,  4,2,  5.1, 5.2,  5.3,  5.4,  6.1  &  7.1.   (c) Tekeningen Véronique Paquette – Les Pas Parfaits  http://lespasparfaits.blogspot.be/p/illustrations.html

 

In het kort

 • We zijn allemaal welkom op de activiteiten van Frisse Folk.
 • We respecteren elkaar en elkaars gevoelens en vermijden dat iemand zich ongemakkelijk voelt.
 • We zijn allen vrij om gelijk wie uit te nodigen voor een dans, maar we doen dat op zo’n manier dat onze uitnodiging gemakkelijk afgeslagen kan worden.
 • We zijn altijd vrij om een uitnodiging te aanvaarden of te weigeren.
 • Voor veel groepsdansen zijn er specifieke codes of opstellingen. Voor we in zo’n dans instappen, toetsen we snel even af of we welkom zijn, en op welke plaats.
 • Tijdens een bal leggen we geen variaties uit en geven we geen dansadvies, behalve als daar expliciet om gevraagd wordt.
 • We leiden op een zachte manier en onthouden ons van risicovolle bewegingen.
 • We letten op de andere personen in de zaal en vermijden botsingen. Hierbij houden we ook rekening met onze dode hoek en met die van anderen.
 • Bij een botsing of contact met andere dansers, excuseren we ons op gepaste wijze.
 • We doen ons best om de zogenoemde geweldloze communicatie te gebruiken. Dit betekent: onze eigen behoefte verwoorden in plaats van het gedrag van de andere te veroordelen.
 • We verwijten anderen dus niet dat ze dit charter niet respecteren. Een dergelijke aanpak met een beschuldigend vingertje roept enkel weerstand op en draagt niet bij tot een goede sfeer.

Voor vragen en problemen kan je Koen Dhondt contacteren (contact@frissefolk.be, 00 32 474 78 58 03) of een ander lid van Frisse Folk. Je kan de vrijwilligers vragen om je naar ons door te verwijzen.

 

In het lang en meer gedetailleerd

 

Algemene gedragscode

 

We doen er alles aan om een ruimte te creëren die openstaat  voor iedereen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, gender, seksuele geaardheid, handicap, afkomst, nationaliteit, politieke voorkeur, godsdienst, geloof, uiterlijk, dansniveau, voorkeur voor dansrol, enz.
We doen eveneens ons uiterste best om de grenzen en behoeftes van iedereen te respecteren. Als iemand ons aangeeft dat ons gedrag hem of haar ongemakkelijk doet voelen, dan aanvaarden we dat zonder tegenpruttelen. We voelen ons ook vrij om onze grenzen en behoeftes uit te drukken, en we mogen erop rekenen dat een storend gedrag stopt als we daarom vragen.
We gebruiken zoveel mogelijk de zogenoemde geweldloze communicatie. Dat houdt in dat we onze behoefte verwoorden in plaats van het gedrag van de andere te veroordelen. Bijvoorbeeld : ‘Ik dans liever met wat meer afstand’, in plaats van ‘Jij danst te dicht’. ‘Ik voel me niet veilig hier’, in plaats van ‘Jij danst altijd te veel achteruit zonder rekening te houden met de personen achter je rug’.

Als we dat verkiezen, of als een grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten, manipulatie, stalking, …) aanhoudt, dan kunnen we dat ook melden aan de organisatoren, die zich ertoe verbinden om alle klachten respectvol, discreet en onpartijdig te behandelen, en om er een gepast gevolg aan te geven. Bij ernstige of weerkerende fouten gelinkt aan grensoverschrijdend gedrag kan Frisse Folk iemand tijdelijk of definitief de toegang ontzeggen.

schermafbeelding_2017-11-23_om_10

Illustraties van tangocodes. De volgende tekeningen lijken ons interessant voor het folkmilieu: 2.3,  3.1,  4.1,  4,2,  5.1, 5.2,  5.3,  5.4,  6.1  &  7.1.   (c) Tekeningen Véronique Paquette – Les Pas Parfaits  http://lespasparfaits.blogspot.be/p/illustrations.html

 

Praktische danstips

 

Iemand uitnodigen
In het algemeen moedigen we iedereen aan om te durven dansen. We doen ons best om met iedereen te dansen en dus in te gaan op uitnodigingen van iedereen. Soms hebben we echter geen zin om te dansen en dan voelen we ons vrij om nee te zeggen, met respect voor de gevoelens van de persoon die ons uitnodigde, maar zonder ons verplicht te voelen om ons te verantwoorden. Als iemand onze uitnodiging afslaat, dan aanvaarden we dat hoffelijk, ongeacht de gegeven of ingebeelde reden. Dat is geen drama, en het overkomt iedereen wel eens.

Deelnemen aan groepsdansen
Tijdens folkbals is er een grote verscheidenheid aan groepsdansen. De meeste hebben specifieke codes of vereisten. Omdat het niet mogelijk is om alles hier uit te leggen, stellen we de volgende richtlijn voor. Als we in een ketting- of rondedans willen instappen, toetsen we eerst snel (meestal non-verbaal) af of we welkom zijn en zo ja op welke plaats. Ongevraagd instappen kan twee dansers scheiden die ervoor gekozen hebben om naast elkaar te dansen, het evenwicht tussen het aantal leiders en volgers ontregelen, de linkse danser zijn rol van leider ontnemen, plaatsgebrek veroorzaken, opgevat worden als bruusk binnendringen of de dansdynamiek verstoren, zeker als de dans al begonnen is.

Dansen uitleggen tijdens bals
We willen dat iedereen de kans krijgt om vorderingen te maken aan zijn eigen ritme . We ondersteunen de dansers die willen bijleren, maar we accepteren ook dat er momenten zijn waarop we louter willen dansen. Het is moeilijk om spontaan aangeboden hulp te weigeren, vooral van meer ervaren dansers. Een aanbod van hulp, hoe goedbedoeld het ook is, bevestigt eigenlijk ook op een negatieve manier het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ dansers. Om die redenen geven we geen tips, uitleg of dansles tijdens bals, behalve als daar expliciet om gevraagd wordt.

Gebruik van de ruimte, gevaarlijke bewegingen en botsingen
We passen onze bewegingen en verplaatsingen aan aan de beschikbare dansruimte. We voeren geen risicovolle bewegingen uit (bijvoorbeeld onze partner rond laten ronddraaien) zonder op voorhand te controleren of dat lukt zonder risico voor onze  partner of voor de mensen rondom ons.
We vermijden botsingen zoveel mogelijk, rekening houdend met onze eigen dode hoek en met die van anderen (vb.: rondedansen, bourrées, achteruitstappen,…). Bij bepaalde dansen is het mogelijk dat de dansvloer niet groot genoeg is om iedereen op een comfortabele en veilige manier te laten meedoen. Als de dansvloer al vol is, wringen we ons er niet bij en laten we de ruimte aan degenen die daar eerst stonden. Wanneer we niet dansen, begeven we ons naar de zijkant om de dansers zoveel mogelijk plaats te geven.
In het geval van ongewild contact met een andere koppel, hoe licht ook, maken we even oogcontact om te checken of alles in orde is en om met onze mimiek kort te tonen dat we deze botsing betreuren, onafhankelijk van het feit of we ons er verantwoordelijk voor voelen of niet. In het geval van een verwonding, pijn of een hevige emotie (angst, een amper vermeden val, …) excuseren we ons expliciet tijdens of na de dans.

Verplaatsingen voor koppeldansen
Tijdens koppeldansen verplaatsen we ons in tegenwijzerzin op de dansvloer. Vooral bij walsen en polka’s is dat een gelijkmatige, vrij snelle verplaatsing. In het midden van de dansvloer kan je ter plekke dansen zonder de danscirculatie rondom je te storen.

Hygiëne
Het is evident dat een goede hygiëne uiterst belangrijk is. Door de nabijheid in de dans ruiken we alles : een adem van sigaretten of schimmelkaas, overdadig parfum, oud zweet in een hergebruikte T-shirt… En bijna niemand zal het je durven zeggen. Daarom herinneren wij je er even aan.

Lawaai en gesprekken
We vermijden luidruchtige gesprekken tijdens het bal als die -afhankelijk van de akoestiek en het gespeelde nummer- de muzikanten en dansers kunnen storen. We dringen geen uitgesponnen gesprekken op terwijl we dansen, en laten zo ruimte voor een non-verbale verbinding en voor een onderdompeling in de muziek.

Leiden en volgen
Sommige bewegingen of danshoudingen kunnen lichamelijk of gevoelsmatig onaangenaam zijn, of risico inhouden op blessures of botsingen. Daarom schenken we veel aandacht aan de manier waarop we leiden en volgen: met zachtheid leiden en volgen, aanvaarden dat een duidelijk geleide beweging toch bewust niet gevolgd wordt, expliciet vragen of een beweging of houding gewenst is, enz.

 

Besluit

De leidraad in deze tekst is respect, niet enkel voor de andere dansers en muzikanten, maar ook voor onze eigen grenzen en behoeftes, en in zekere zin zelfs een soort respect voor de dansen. De algemene gedragscode en de praktische tips verduidelijken wat we onder de (redelijk vage en voor interpretatie vatbare) term van respect verstaan. We gaan verder dan het louter veroordelen van duidelijk ontoelaatbaar gedrag. We spannen ons ook in om bewust te worden van de impact van ons gedrag op het welzijn en het dansplezier van anderen, en om onvolmaaktheden te aanvaarden, zowel van onszelf als van anderen.

frissefolk.be